SÖKE OSB İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ İHALESİ

 

 

                                               İHALE İLANI

SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ İHALE DOSYASI HAZIRLANMASI  İŞİ

Kapalı Zarf Teklif Almaile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

1.    İDARENİN

a.    Adresi                                                 : Söke OSB mah. Atatürk Bul. No:2 SÖKE/AYDIN

b.    Telefon Faks                                       : 0.256.518 9844 / 0.256.518 1829

c.    Elektronik Posta Adresi                      : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

d.    İhale Dokümanının Görüleceği Yer    : Söke OSB İdari Binası ( yukarıdaki adreste )

e.    İhale İlgilisi                                          : İbrahim ÖZEKMEKÇİ 

2.    İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN

          a) Kapsamı                 :

·      İçme suyu arıtma tesisi kapasitesi 1. Etap için 1250 m3/gün olarak belirlenmiş olup su temini Bölge alanı içerisinde bulunan derin kuyulardan (2 adet); 120m derinlikte bulunan Ulusoy Su Pompaları A.Ş.’den temin edilen “USS630/13 Paslanmaz” nolu dalgıç pompa aracılığıyla yapılacaktır.

 

·       Hamsuya ait analiz raporları (2 adet) ihale dökümanı kapsamında istekliye sunulacaktır. İstekli gerekli gördüğü takdirde su kuyularından bakteriyolojik ve kimyasal analiz yaptırmak üzere Bölge onayı alarak numune alabilir veya aldırabilir.

 

 

·       Ham suda bulunan parametrelerin arıtılması için uygun arıtma tesisi prosesi seçimi istekli tarafından yapılacaktır. Prosese ait açıklama raporu fiyat teklifi ile birlikte mutlaka Bölge’ye sunulmak zorundadır.

 

·     Söke Organize Sanayi Bölgesi güney cephesindeki sağlık koruma bandında bulunan 2 adet derin kuyudan (Sk-16, SK-17) elde edilen hamsu yine aynı kesimde bulunan 2.000 m3’lük iki gözlü mevcut su deposunun bir gözünde depolanacak sonrasında içme suyu arıtma tesisi aracılığı ile İnsani Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te belirtilen parametrelere uygun hale getirilerek deponun diğer gözüne aktarılacaktır. Bu sebeple su deposunun makine dairesinde mekanik tesisat için yapılacak her türlü revizyon bu iş kapsamında istekli tarafından gerçekleştirilecektir.

 

·        İçme suyu arıtma tesisinde bulunan ünitelerin yerleşimi için öncelikli olarak su deposu makine dairesi kullanılacaktır. Su deposuna ait mimari proje ihale dökümanı kapsamında sunulmuştur. Makine dairesindeki mevcut alanın yeterli olmaması durumunda makine dairesinde bulunan Aksu Mühendislik Popmpa ve Hidrofor Sistemleri Ltd. Şti.’den temin edilen TH-2XSKM-V65/2 model hidrofor ve genleşme tanklarının yerlerinin revize edilmesi, bu kapsamda yapılacak tüm mekanik tadilat işleri istekli tarafından gerçekleştirilecektir. Ayrıca ilave alan gereksinimi asma kat yapılarak yine makine dairesinde planlanabilir.

·      Binaya ait 100 kva trafodan yine bina içinde yer alan mevcut alçak gerilim panosundan enerji alınması için gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemler bu iş kapsamında istekli tarafından yapılacaktır.

 

·     Projelendirilecek arıtma tesisinde kullanılacak malzeme, cihaz, araç ve gereçlerin ISO 9001 veya benzeri kalite yönetim sistemi ve CE Uygunluk belgelerinin bulunması gerekmektedir.

 

·        İstekli tesis devreye alınmasından itibaren malzeme hariç 1 yıl ücretsiz bakım desteği verecektir.

 

·      Kurulacak tesis ile ilgili işletme maliyet hesabı (aylık veya yıllık) yapılacak ve fiyat teklifi ile birlikte Bölge’ye sunulacaktır. Ayrıca su arıtma tesisinin 6 ay işletilmesi için öngörülecek sarf malzeme (arıtma tuzu, kimyasalı vb.) iş bitiminde Bölge’ye teslim edilecektir.

 

·         Bu iş kapsamında kurulacak arıtma tesisi devreye alınması ile birlikte 3 ay süre ile ayda 3 kez İstekli tarafından Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda arıtılmış suya tam analiz yaptırılacaktır. Bu analizler için numune alma işlemi İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce yapılacak olup analiz sonuçları İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olmak zorundadır.

 

·     İstekli teklifi ile birlikte keşif özeti, avan projeleri, proses özeti ve teknik bilgileri BÖLGE’ye teslim etmek zorundadır.

 

b) Süresi                : Anahtar teslim işin yapım süresi firma tarafından teklif edilecektir.

 

   3.   İHALENİN

a.    Yapılacağı Yer                                 : Söke OSB İdari Binası

b.    Son Teklif Verme Tarih ve Saati      : 09.10.2019 Çarşamba 17.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler kapsamlı olarak ihale dokümanlarında açıklanmıştır.

5.    İsteklilerin ihale konusu işlere uygun veya benzer iş deneyim belgelerini sunmaları zorunludur.  

6.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

8.    İhale dokümanı, Söke OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 Söke / AYDIN adresinde bulunan SÖKE Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde veya Bölgenin web sayfasında (www.sokeosb.org.tr) görülebilir.

9.    Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar yukarıdaki adrese elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

             Posta veya kargodaki gecikmelerden Söke OSB sorumlu değildir.

10.    İstekliler Teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat           vereceklerdir. Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

                a) Tedavüldeki Türk parası.

                b) Bankalar tarafından verilen limit içi teminat mektupları.

 

       11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren otuz (30) gündür. Bu süre 

           En fazla otuz (30) gün daha uzatılabilir.  

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. İlan metni duyuru ve bilgi amaçlı olup İhale Dokümanı ile arasında farklılık olması durumunda İhale Dokümanı esastır.

14. SÖKE Organize Sanayi Bölgesi Kamu İhale Kanununu ve ilgili mevzuatlara tabii olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta tamamen serbesttir.

15. BÖLGE’mize daha önceden ayıplı iş yapan veya BÖLGE ’miz ile yapılan sözleşme taahhüdünü yerine getirmeyen, eksik iş yapanlar ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler geçersiz kabul edilecektir.

16. SGK prim borcu ve vergi borcu olanlar ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler geçersiz kabul edilecektir.

17. Kesin Teminat Sözleşme bedelinin % 6 ‘ sı olup sadece,

               a) Tedavüldeki Türk Parası veya

               b) Bankalar tarafından verilen limit içi banka teminat mektupları ( teyitli ) kesin teminat olarak verilecektir.

       18. İş bu ihale ilanı, Söke Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun 12.09.2019  tarih ve 627 sayılı

Toplantısında alınan kararına istinaden çıkarılmıştır.

  

       19. Bu iş 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereği kdv istisnası kapsamında değerlendirilicek olup KDV ödenmeyecektir.

 

 

SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

 

 

İhale ile ilgili dokümanları aşağıdaki QR kodu taratıp ta ulaşabilirsiniz.

 

qr.png

 

 

İhale ile ilgili doümanları aşağıdaki likten ulaşabilirsiniz.

https://yadi.sk/d/KAMwBRFcvc26mw

Başkanımız

Linkler