İmar Planı

30 metrelik Ana bağlantı yolunun Söke Belediye İmar sahasından geçerek OSB alanına girdiği noktadan itibaren 30 metre genişliğinde ana bir aks ile OSB alanı ikiye bölünmüştür. Ana aksın Kuzey ve Güneyine ise 17 metrelik akslarla dağılım, çeperde ise 12 metrelik yollarla yol bağlantı bütünlükleri sağlanmıştır.
Alanın en düşük kotu olan Güney-Doğu ucunda ve alanının nispeten bütün parsellere mesafesi de göz önüne alınarak Arıtma tesisi planlanmış, böylece artıma tesisinin bütün parsellere en az maliyetle teknik hizmet verebilmesi düşünülmüştür.
OSB alanına girişte İdari ve sosyal tesis alanı ayrılmış, ayrıca ana bağlantı yolunun OSB ‘ ye girdiği nokta ile sağlık koruma bandı arasındaki sanayi parseli oluşturulamayan bölümde otopark ve teknik altyapı alanı planlanmıştır. Böylece dışarıdan alan içerisine girecek olan Telekom, doğalgaz, içme suyu vb. hatların alana ilk girdiği noktada dağılım üniteleri için ihtiyaç duyulan tesislerin planlanması bu teknik altyapı alanında sağlanmış olacaktır.  
İdari ve Sosyal Tesis alanı arkasında planlanan Teknik Altyapı alanı, Söke Trafo merkezinin bu bölüme çok yakın olması, enerji giriş ve çıkışının neredeyse sıfıra yakın bir maliyetle gerçekleştirilecek olması, ileride bu bölümde elektrik enerjisi üretimi ile ilgili tesislerinin planlanması düşünüldüğünde, bu amaçla ayrılacak alanın yeri ile ilgili en rasyonel çözüm seçilmiştir. Ulaşım şeması ve yapı adası organizasyonu tamamlanan imar planında, yer seçim kararları, optimum parsel büyüklükleri ile konumları ve OSB içerisinde yer alması gerekli fonksiyonların yerleri belirlendikten sonra sanayi parsellerinin yerleri belirlenmiştir. Parsel büyüklük ve adetleri, OSB’ nin katılımcı firma profilinden, bölge etrafındaki diğer OSB lerden örnekler alınarak tespit edilmiştir.
Parsellere ait yer seçimleri, büyüklük dengesi, uygulamanın etaplar halinde yapılmasının düşünülmesi ve 30 metrelik prestij yolunun görünüm olarak OSB kimliğini yansıtması göz önüne alınarak yapılmıştır. Ana yolun iki yanında büyük parsellerin yerleştirilmesi, küçük parsellerin ise daha gerilere itilmesi  bu yaklaşımın imar planına yansımasıdır.
OSB alanını ikiye bölen 30 metrelik prestij yolunun iki kenarında 10 ar metrelik yeşil bant ayrılmış ve bu yoldan parsel girişi düşünülmemiştir. Böylece OSB prestij yolunun görünümü ön plana çıkarılmış, trafik sirkülasyonunun rahatlaması sağlanmış ve altyapı tesislerinin 10 metrelik yeşil bant içinde planlanmasının getireceği işletme ve bakım maliyetleri rahatlatılmıştır.

Sonuç olarak ; imar planlama mantığının en büyük ve önemli özelliği istenilen şekilde uygulama etaplamasına imkan vermesi, etaplama sırasında herhangi bir altyapı tesisi için fazladan imalat yapma lüksünün bulunmayışının yanı sıra;  alan içerisine girildiği andan itibaren, bölgenin Sanayi Bölgesi olduğunun belirlenmesi, düzenli ve planlı bir sanayinin ortaya çıkması ile planlama ve mühendislik tekniklerinin üst düzeyde kullanıldığı bir bölge olmasıdır. 
Böylece uygulama aşamasında karşılaşılacak sorunlar şimdiden irdelenip çözümlü hale getirilmiştir.