SÖKE OSB LOJİSTİK MERKEZ 1. ETAP DEMİR ALIM İŞİ

 
 
 
 
İHALE İLANI

 

SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

LOJİSTİK MERKEZ 1. ETAP DEMİR ALIM İŞİ 

 

Açık İhale, Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık usulüile ihale edilecektir.  

İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

1.    İDARENİN

 

a.    Adresi                                                 : Söke OSB mah. Atatürk Bul. No:2 SÖKE/AYDIN

b.    Telefon Faks                                       : 0.256.518 9844 / 0.256.518 1829

c.    Elektronik Posta Adresi                       : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

d.    İhale Dokümanının Görüleceği Yer     : Söke OSB İdari Binası ( yukarıdaki adreste )

e.    İhale İlgilisi                                          : Erkin ÇOBAN

 

2.    İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN

          a) Kapsamı               :

 

Sözleşme eki projede ve krokide gösterilen Söke Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan dolgusu ve reglajı tamamlanan 516 ada 175 parsel içerisindeki “Lojistik Merkez 1. Etap Demir Alım İşi” olarak belirlenen alanın işi kapsamında aşağıda belirtilen miktarlarda demir ihtiyacı için ihaleye çıkılacaktır.

Ø524/524 (S500) Nervürlü Çelik Hasır: 640 ton 

Ø10 (S420) Nervürlü Beton Çeliği: 82 ton

Ø32 (S420) Nervürlü Beton Çeliği: 60ton

 

           b) Süresi                : 90 (doksan) takvim günüdür.

 

   3.   İHALENİN

       a.    Yapılacağı Yer                               :  Söke OSB İdari Binası

       b.    Son Teklif Verme Tarih ve Saati      : 22.02.2023 Çarşamba Günü, Saat 12:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler kapsamlı olarak ihale dokümanlarında açıklanmıştır.

 

5. İsteklilerin ihale konusu işlere uygun kamu veya özel sektörde tamamlamış olduğu işlerden iş deneyim belgelerini sunmaları zorunludur.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

 

7. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 

8. İhale dokümanı, Söke OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 Söke / AYDIN adresinde bulunan SÖKE Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde veya Bölgenin web sayfasında (www.sokeosb.org.tr) görülebilir.

 

9. Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar yukarıdaki adrese elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta veya kargodaki gecikmelerden Söke OSB sorumlu değildir.

 

10. İstekliler Teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

 

        a) Tedavüldeki Türk parası.

        b) Bankalar tarafından verilen limit içi teminat mektupları.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren otuz (30) gündür. Bu süre En fazla otuz (30) gün daha uzatılabilir.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13. İlan metni duyuru ve bilgi amaçlı olup İhale Dokümanı ile arasında farklılık olması durumunda İhale Dokümanı esastır.

 

14. SÖKE Organize Sanayi Bölgesi Kamu İhale Kanununu ve ilgili mevzuatlara tabii olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta tamamen serbesttir.

 

15. BÖLGE’mize daha önceden ayıplı iş yapan veya BÖLGE ’miz ile yapılan sözleşme taahhüdünü yerine getirmeyen, eksik iş yapanlar ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler geçersiz kabul edilecektir.

 

16. SGK prim borcu ve vergi borcu olanlar ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler geçersiz kabul edilecektir.

 

17. Kesin Teminat Sözleşme bedelinin % 6 ‘ sı olup sadece,

         a) Tedavüldeki Türk Parası veya

         b) Bankalar tarafından verilen limit içi banka teminat mektupları ( teyitli ) kesin teminat olarak verilecektir.

 

18. İş bu ihale ilanı, Söke Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun 15.02.2023  tarih ve 813 sayılı Toplantısında alınan kararına istinaden çıkarılmıştır.

  

SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Başkanımız

Linkler