Duyuru!!! İhale İlanı

 

 

İHALE İLANI
SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Söke DM – Yağcılar Kök 3x1/0 AWG ve Söke DM – Söke Söktaş Kök 3 x 477 MCM İletkenlerin Tadilatı Projesi

Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

 

1.    İDARENİN

a.    Adresi                          : Söke OSB mah. Atatürk Bul. No:2 SÖKE/AYDIN

b.    Telefon Faks                : 0.256.518 9844 / 0.256.518 1829

c.    Elektronik Posta Adresi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

d.    İhale Dokümanının Görüleceği Yer: Söke OSB İdari Binası ( yukarıdaki adreste )

e.    İhale İlgilisi                   : İbrahim ÖZEKMEKÇİ

 

2.    İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN

 

    a.    Niteliği                                                   :

    Detaylı açıklamaları İhale Dokümanı ile Özel ve Genel İdari Şartnamede belirtilen Söke DM – Yağcılar Kök 3x1/0 AWG ve Söke DM – Söke Söktaş Kök 3 x 477 MCM İletkenlerin Tadilatı Projesi İşinin BÖLGE ’ nin nezaretinde yapılacak ADM projeleri, keşif cetvelleri ve eklerindeki belirtilen malzemelerle (malzeme temini ve işçilik dahil) belirtilen işin Birim Fiyat Esaslı Anahtar Teslim yapılması işidir.

 Kanal kazısından çıkan fazla malzeme Bölge’nin belirleyeceği Söke OSB alanı sınırları içerisindeki döküm alanına sevk edilecektir.

 Sözleşme konusu işlerin yapımını ilgilendiren tüm konulardaki teknik şartlarda TEDAŞ ilgili Teknik Şartnamesi, TEDAŞ malzeme şartnamesi ve ilgili diğer şartnamelere uyulması esastır.

Söke OSB’ nin KDV istisnasından yararlanacak şekilde Yatırım Teşvik Belgesi bulunmaktadır. YTB ekindeki global listede yer alan KDV muafiyeti bulunduğu için YÜKLENİCİ’ ye KDV ödenmeyecektir. Ayrıca 27.03.2018 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 30373 Sayılı(2.Mükerrer)’a göre tüm yatırım KDV’den istisna olup KDV ödenmeyecektir.

 

    b. Miktarı  

Sözleşme eki Birim fiyat Cetvelinde detayı verilen Söke DM – Yağcılar Kök 3x1/0 AWG ve Söke DM – Söke Söktaş Kök 3 x 477 MCM İletkenlerin Tadilatı Projesi İşi kapsamındaki malzeme miktarıdır.

    c. Yapılacağı Yer                : Söke OSB Alanı içi

    d. İşe Başlama Tarihi          : Sözleşmenin imzalandığının BÖLGE tarafından YÜKLENİCİ’ nin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren üç (3) iş günü içinde.

   e. İşin Süresi                            : Yer tesliminden itibaren yirmi (20) takvim günü

 

3.   İHALENİN

   a.  Yapılacağı Yer             : Söke OSB İdari Binası

   b.  Son Teklif Verme Tarih ve Saati : 22.03.2019 Cuma Saat : 16.00

 

4. İsteklilerin ihale konusu işlere uygun veya benzer iş deneyim belgelerini sunmaları zorunludur.

      İş deneyim belgelerinde, tutar ile birlikte ihale konusu iş için ihale dokümanlarında tahmini olarak belirtilen ana iş kalemi için verilen iş miktarlarının en az % 70' ini yürütmüş, yönetmiş veya denetlemiş olma şartı aranacaktır.

 

5. İsteklilerden sözleşme süresi boyunca iş başında 

a. 1 adet Elektrik Mühendisi ( en az 3 yıl benzer işlerde mesleki deneyime sahip),

b. 1 Adet Topoğraf ( en az 3 yıl saha ölçüm işlerinde mesleki deneyime sahip),

c. 1 Adet Formen (en az 3 yıl benzer işlerde mesleki deneyime sahip) 

bulundurması zorunludur. 

6.  İşin yapılabilmesi için gerekli olan asgari tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman sayıları ve niteliklerini işin süresi de göz önünde bulundurarak İstekli kendi belirleyecek ve belgelerini ihale dokümanında belirtildiği şekilde sunacaktır. 

7.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

9.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar yukarıdaki adrese elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif sabit birim fiyat şeklinde verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat esaslı anahtar teslim sözleşme imzalanacaktır. 

11. İsteklilerin, Keşif Cetvelini doldurup kaşeli imzalayarak Teklif Mektubu ekinde sunmaları zorunludur. 

12. Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılan işlerin bedelinin % 10’ u oranında tutar, hakediş ödemeleri sırasında nakit teminat kesintisi olarak tutulacak ve ilgili hak edişin % 90’ı ödenecektir.

      Bu nakit teminat kesintisi, tüm iş ve imalatların tamamlanıp test ve kontrolleri yapılarak kesin hak edişin düzenlenmesi ve BÖLGE’ ye teslim ve onayından sonra YÜKLENİCİ’ ye ödenecektir. Teminat kesintisi, işin devamı süresince banka teminat mektubu veya teminat çeki karşılığında dahi olsa serbest bırakılmayacaktır.

    13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren otuz (30)               gündür. Bu süre En fazla otuz (30) gün daha uzatılabilir. 

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

15. İlan metni duyuru ve bilgi amaçlı olup İhale Dokümanı ile arasında farklılık olması durumunda İhale Dokümanı esastır.

16. SÖKE Organize Sanayi Bölgesi Kamu İhale Kanununu ve ilgili mevzuatlara tabii olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta tamamen serbesttir.

17. BÖLGE’mize daha önceden ayıplı iş yapan veya BÖLGE ’miz ile yapılan sözleşme taahhüdünü yerine getirmeyen, eksik iş yapanlar ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler geçersiz kabul edilecektir. 

18. SGK vergi borcu olanlar ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler geçersiz kabul edilecektir. 

19. Kesin Teminat Sözleşme bedelinin % 6 ‘ sıdır.

     a) Tedavüldeki Türk Parası veya 

     b) Bankalar tarafından verilen limit içi banka teminat mektupları ( teyitli ) 

     c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve           bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

 

   20. İş bu ihale ilanı, Söke Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun            15.03.2019 tarih ve 598 sayılı toplantısında alınan kararına istinaden     çıkarılmıştır.

 

 

SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

 

 

Başkanımız

Linkler