SÖKE OSB 2. ETAP DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞEBEKESİ PROJE VE İHALE DOSYASI HAZIRLANMASI İŞİ

İHALE İLANI

 

 

SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

2. ETAP DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞEBEKESİ PROJE ve İHALE DOSYASI HAZIRLANMASI İŞİ

Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

1.    İDARENİN

a.    Adresi                                                    : Söke OSB mah. Atatürk Bul. No:2 SÖKE/AYDIN

b.    Telefon Faks                                          : 0.256.518 9844 / 0.256.518 1829

c.    Elektronik Posta Adresi                         : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

d.    İhale Dokümanının Görüleceği Yer       : Söke OSB İdari Binası ( yukarıdaki adreste )

e.    İhale İlgilisi                                             : İbrahim ÖZEKMEKÇİ 

2.    İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN

 

a) Kapsamı :

 ·    Söke Organize Sanayi Bölgesinin mevcut doğal gaz dağıtım şebekesinin ve katılımcıların tüketim değerlerinin sahada etüd ve analizinin yapılması.

·      Yeni genişleme bölgesi için tüketim talep tahmini öngörüsünde bulunarak, şebeke modellemesinin yapılması.

·     Mevcut Doğal Gaz kullanım kapasiteleri ile  Söke Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinden yeni gaz kullanacak olan katılımcıların, tüketim kapasiteleri ile yeni genişleme bölgesi kapasitesinin de dikkate alındığı  bir şebeke modellemesinin yapılması.

·    Mevcut doğalgaz alt yapı sistemi ile 2. Etapta yapılacak olan dağıtım şebekesinin tasarımı ve  hidrolik modellemesinin, gasworks programında yapılması ve raporlanması.( “ EPDK Yapım İşleri Teknik Kriterleri” ne uygun olarak.)

·       Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin dwg  (Autocad) formatında, PE Hat ve Çelik Hat olarak çizilmesi.

·     Tüm tüketim noktalarının vaziyet planı üzerinde gösterildiği,  hız, basınç, debi değerlerinin belirtildiği izometrik çizim.

·       Tüm tüketim noktalarının çap, basınç, hız, basınç ve metrajının belirtildiği hesap sonuç raporu.

·       Mevcut Söke OSB MS istasyonu,     Bölge Regülatörü ve / veya Bölge Regülatörleri  ( gerekiyorsa 2.BR kullanılacaktır.), Müşteri İstasyonları ve Gaz Teslim noktalarının yer aldığı duruma göre, çalışma ve yük analizinin yapılması.

·      Yukarıda belirtilen tüm hususlara göre ortaya çıkacak alternatif tasarım senaryolarının hazırlanarak, Söke Organize Sanayi Bölgesi onayına sunulması,

·       Söke Organize Sanayi Bölgesinin onay verdiği tasarım senaryosu ve modellemesine uygun olarak, ihale avan projesinin çizilmesi, teknik  ve idari şartname, teklif alma şartnamesi, metrajlı yaklaşık maliyet hesabı, sözleşme ve eklerinden oluşan ihale dokümanının  hazırlanarak Söke Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi.

b) Süresi:

 İşin süresi 40 (kırk) takvim günüdür. Projenin ilgili kurumlardaki onay süreleri bu süreye dâhil değildir.

 

      3.   İHALENİN

a.    Yapılacağı Yer                                 : Söke OSB İdari Binası

b.    Son Teklif Verme Tarih ve Saati       : 22.08.2019 Perşembe 13.00

4.      İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler kapsamlı olarak ihale dokümanlarında açıklanmıştır.

5.      İsteklilerin ihale konusu işlere uygun veya benzer iş deneyim belgelerini sunmaları zorunludur.  

 

6.      İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7.   Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

8.      İhale dokümanı, Söke OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 Söke / AYDIN adresinde bulunan SÖKE Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde veya Bölgenin web sayfasında (www.sokeosb.org.tr) görülebilir.

9.     Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar yukarıdaki adrese elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta veya kargodaki gecikmelerden Söke OSB sorumlu değildir.

 

10.   İstekliler Teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçi            teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır; a) Tedavüldeki Türk parası. b) Bankalar tarafından verilen limit içi teminat mektupları.

 

11.    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren otuz (30) gündür. Bu süre En fazla otuz (30) gün daha uzatılabilir.

 

12.    Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.    İlan metni duyuru ve bilgi amaçlı olup İhale Dokümanı ile arasında farklılık olması durumunda İhale Dokümanı esastır.

14.   SÖKE Organize Sanayi Bölgesi Kamu İhale Kanununu ve ilgili mevzuatlara tabii olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta tamamen serbesttir.

15.   BÖLGE’mize daha önceden ayıplı iş yapan veya BÖLGE ’miz ile yapılan sözleşme taahhüdünü yerine getirmeyen, eksik iş yapanlar ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler geçersiz kabul edilecektir.

16.  SGK prim borcu ve vergi borcu olanlar ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler geçersiz kabul edilecektir.

17.   Kesin Teminat Sözleşme bedelinin % 6 ‘ sı olup sadece, a) Tedavüldeki Türk Parası veya b) Bankalar tarafından verilen limit içi banka teminat mektupları ( teyitli ) kesin teminat olarak verilecektir.

18.  İş bu ihale ilanı, Söke Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun 08.08.2019  tarih ve 622 sayılı toplantısında alınan kararına istinaden çıkarılmıştır.

 

    SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

  

İhale, TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ 

 

https://www.dosyaupload.com/jb5k

Başkanımız

MEHMET DEMİREZER

Linkler