İhale İlanı !!!

 

İHALE İLANI

SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GENİŞLEME ALANI

ALTYAPI ETÜT PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞİ

Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

1.    İDARENİN

a.    Adresi                               : Söke OSB mah. Atatürk Bul. No:2 SÖKE/AYDIN

b.    Telefon / Faks                   : 0.256 518 98 44 / 0.256 518 18 29

c.    Elektronik Posta Adresi     : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

d.    İhale Dokümanının Görüleceği Yer: Söke OSB İdari Binası (yukarıdaki adreste)

e.    İhale İlgilisi                        : Bölge Müdürü Erkin ÇOBAN

 

 

 

1.    İHALE KONUSU YAPIM İŞİ

a.    Niteliği:

1.   Jeolojik ve Jeoteknik Etüd Raporunun Hazırlanması

2.   Zemin Etüt Raporunun Hazırlanması

3.   Mevcut Alan ve Genişleme Alanı Yer Seçim Komisyon Raporunda Belirtilen 50 m Genişliğindeki Sağlık Koruma Bandının Kaldırılma Şartlarının Araştırılması

4.   Mevcut Alan ve Genişleme Alanının Ortak Kullanım Alanlarının Toplam %10 Oranına Çıkarılarak Emsal:1,00 Kullanım Hakkının Elde Edilmesinin Sağlanması

5.   Mevcut Alandaki Ortak Kullanım Alanlarını, OSB Açısından En Verimli Kullanım Şekli Olan Ticari Alana Çevrilebilme İmkanlarının Araştırılması

6.   Arıtma Alanının İhtiyaç Fazlasının Diğer Ortak Kullanım Alanlarına Çevrilebilme İmkanlarının Araştırılması ve Takibi

7.   Mevcut Alan ve Genişleme Alanında Uygun Yerlere Toplam Brüt Alanın %10’u Nispetinde Hizmet Destek Alanının Oluşturulma İmkanlarının Araştırılması

8.   Genişleme Alanı Altyapı Ön Araştırma Raporu

9.   Mevcut Alan Revize İmar Planı ile Genişleme Alanı İmar Planı Taslak Çalışmaları

10.   Genişleme Alanı Altyapı Genel Açıklama Raporu ve Ekleri

$14    

$15    

$16    

$17    

$18    

$19    

$110    

10.1     Yol Yatay ve Düşey Güzergâh Planları

10.2       Parsel Tesviye Genel Planı

10.3       İstinat Genel Planı

10.4       Yağmursuyu Güzergâh Planı

10.5       Yağmursuyu Derivasyon Kanalları Güzergâh Planı

10.6  Yeraltısuyu Drenaj Güzergâh Planı, (Proje kapsamında sadece güzergâhları tespit edilecek olup Uygulama projeleri yapım firması tarafından nebati ve zayıf zemin kazıları sonrasında yerinde tespit edilerek yapılacaktır.)

10.7       Atıksu Güzergâh Planı

10.8       Temizsu Güzergâh Planı

10.9       2.Kalite Kullanma Suyu Güzergâh Planı

10.10    Elektrik Bölge İçi Dağıtım Güzergâh Planı

10.11    Doğalgaz Bölge İçi Dağıtım Güzergâh Planı

11.   Mevcut Alan ve Genişleme Alanı 1/2000 veya 1/5000 Nazım, 1/1000 Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması ve Onayı

12.   Mevcut Alan Değişen Parseller ve Genişleme Alanı İmar Uygulama Dosyalarının Hazırlanması ve Kadastro Onayları (Parselasyon Planı ve Zeminde Arazi ve Arsa Düzenleme Uygulaması)

13.   Genişleme Alanı Altyapı Zemin Araştırma ve Yol Esnek Üstyapı Raporu

14.   Genişleme Alanı Yol Uygulama Projeleri

15.   Genişleme Alanı Parsel Tesviye Projeleri

16.   Genişleme Alanı Altyapı Uygulama Projeleri

$19

$110

$111

$112

$113

$114

$115

$116

$117

16.1   Atıksu Uygulama Projeleri

16.2       Yağmursuyu Uygulama Projeleri

16.3       Yağmursuyu Derivasyon Kanalı Projeleri

16.4       Temizsu Uygulama Projeleri

16.5       2.Kalite Kullanma Suyu Uygulama Projeleri

16.6       Elektrik Uygulama Projeleri

16.7       Doğalgaz Ön Projeleri

16.8       Altyapı Süperpoze Planları

16.9       Yol Altyapı Tipenkesit Paftası

16.10    Hemzemin Kavşak Projesi (Mevcut Bölge ve Genişleme Alanı Arasındaki Sanat Yapısı Projeleri)

17.   Mevcut Alan ile Genişleme Alanı arasındaki Mevcut Betonarme Derivasyon Kanalı ve Buna Bağlı Sanat Yapılarının Rehabilitasyonu, Güçlendirme ve İyileştirme Uygulama Projelerinin Hazırlanması

18.   İnşaat Sürecine İlişkin İş Programı ve Teknik Yaklaşım Raporu

19.   Metraj ve Piyasa Fiyatlı İnşaat Keşfi

20.   Genişleme Alanı Altyapı İnşaat İşleri İhale Dosyası, Teknik Şartname ve Diğer Tüm Standart Dokümanların Hazırlanması

b.    Miktarı:

$121.   

$122.   

$123.   

$124.   

$125.   

$126.   

1.    Mevcut Alan :185 ha

2.    Genişleme Alanı: 63 ha  

c. Yapılacağı Yer: Söke OSB Mevcut ve Genişleme Alanı

d. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalandığının BÖLGE tarafından YÜKLENİCİ’ nin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 3 (üç) iş günü içinde.

e. İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi)takvimgünü (istekliler süre ile ilgili tekliflerini sunabilecektir.)

2.    İHALENİN

a.    Yapılacağı Yer                                 : Söke OSB İdari Binası

b.    Son Teklif Verme Tarih ve Saati      : 16.04.2021 Cuma günü Saat : 14.00

3.   İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler kapsamlı olarak ihale dokümanlarında açıklanmıştır.

4.   İsteklilerin ihale konusu işlere uygun veya benzer iş deneyim belgelerini sunmaları gerekmektedir. İş deneyim belgelerinde, tutar ile birlikte ihale konusu iş için gerekli en az 63 ha’lık alana sahip OSB Altyapı Etüt Proje Mühendislik Hizmet işinin asgari;

1.      Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu,

2.      Zemin Etüt Raporu,

3.      Altyapı Ön Araştırma Raporu,

$127.     

$128.     

$129.     

$130.     

$131.     

$132.     

$133.     

4.      Uygulama İmar Planlarının Hazırlanması ve Onayları,

5.      İmar Uygulama Dosyaları,

6.      Altyapı Genel Açıklama Raporu ve Ekleri,

7.      Altyapı Zemin Araştırma ve Yol Esnek Üstyapı Raporu,

8.      Yol Uygulama Projeleri,

9.      Parsel Tesviye Projeleri,

10.   Altyapı Uygulama Projeleri,

$134.  

$135.  

$136.  

$137.  

$138.  

$139.  

$140.  

$141.  

$142.  

11.   Metraj ve Keşif Dosyaları,

12.   İnşaat İşleri İhale Dosyası ve Teknik Şartname Dokümanları,

Kalemlerini topluca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından veya ilgili Organize Sanayi Bölgesinden onay almış şekilde %80 ‘ini yürütmüş, yönetmiş veya denetlemiş olma şartı aranacak olup iş deneyim belgesini düzenleyen kurumun özel sektör olması durumunda kurum tarafından referans mektubu alması zorunludur.

6. İsteklilerden sözleşme süresi boyunca; deneyim detayı Teklif Alma Şartnamesinde belirtilen 1 adet Proje Koordinatörünün devamlı, ayrıca uzmanlık konularına göre de yeteri kadar mühendis veya mimarı proje sürecine uygun aralıklarla bulundurması istenmektedir.

7. İşin yapılabilmesi için gerekli olan asgari tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman sayıları ve niteliklerini işin süresi de göz önünde bulundurarak İstekli kendi belirleyecek ve belgelerini ihale dokümanında belirtildiği şekilde sunacaktır.

8. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

10. İhale dokümanı, Söke OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 Söke / AYDIN adresinde bulunan SÖKE Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde görülebilir.

11. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar yukarıdaki adrese elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

12. İhaleye katılabilmek için İsteklilerin 1.000 (bin) Türk Lirası karşılığında aynı adresten İhale Dosyasını, dosya satın alındı belgesi karşılığı ( CD ortamında ) satın almaları zorunludur. 

İhale dokümanının satın alınabilmesi için, Türkiye Halk Bankası, Söke (535) Şubesi nezdinde bulunan Söke Organize Sanayi Bölgesi 12000001 nolu vadesiz TL mevduat hesabına (TR71 0001 2009 5350 0012 0000 01 ) “ihale doküman bedeli“ açıklaması ile yatıracakları bedele ait dekontun SÖKE OSB Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

13. İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat Cetveli şeklinde verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat esaslı hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

14. İstekliler Keşif Cetveli sonundaki toplam bedelin % 3 ‘ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

   a) Tedavüldeki Türk parası.

   b) Bankalar tarafından verilen limit içi teminat mektupları.

15. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) gündür. Bu süre en fazla 30 (otuz) gün daha uzatılabilir.

16. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

17. SGK Prim Borcu ve vergi borcu olanlar ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler geçersiz kabul edilecektir.

18. Kesin Teminat Sözleşme bedelinin % 6 ‘ sıdır.

     a) Tedavüldeki Türk Parası veya

     b) Bankalar tarafından verilen limit içi banka teminat mektupları ( teyitli )

19. İş bu metin bilgi amaçlı olup, İhale Dokümanı ile arasında farklılık olması durumunda İhale Dokümanı esastır.

20. SÖKE Organize Sanayi Bölgesi Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlara tabii olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta ve ihale sonuçları hakkında bilgilendirme yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

21. 3065 sayılı KDV Kanununun 13. Maddesine eklenen (J) bendine göre Organize Sanayi Bölgeleri KDV’den istisna olması nedeniyle mal ve hizmet teslimlerinde KDV tahakkuk etmeyecektir.

22. İş bu ihale ilanı, Söke Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun 31.03.2021 tarih ve 716 sayılı toplantısında alınan kararına istinaden çıkarılmıştır.

 

SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

 

Başkanımız

Linkler