ALTYAPI KABLOLAMA İŞİ İHALESİ

 

   İHALE İLANI
SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

              ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKE İŞLERİ ALTYAPI KABLOLAMA İŞİ

Kapalı Zarf Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir.

Elektrik Altyapı Kablolama İhalesi  18.05.2018 tarih 552 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile güncellenmiştir.

Detaylar İçin Devamını Okuyunuz.

 

İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır;

 

1.    İDARENİN

 

a.    Adresi                                               : Söke OSB mah. Atatürk Bul. No:2 SÖKE/AYDIN

b.    Telefon Faks                                     : 0.256.518 9844 / 0.256.518 1829

c.    Elektronik Posta Adresi                    : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

d.    İhale Dokümanının Görüleceği Yer  : Söke OSB İdari Binası ( yukarıdaki adreste )

e.    İhale İlgilisi                                        : İbrahim ÖZEKMEKÇİ

 

2.    İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN

 

a.    Niteliği                                                    :

   Detaylı açıklamaları İhale Dokümanı ile Özel ve Genel İdari Şartnamede belirtilen Elektrik Dağıtım Şebeke İşleri Altyapı Kablolama Yapım İşinin BÖLGE ’ nin nezaretinde yapılacak referans projeler, keşif cetvelleri ve eklerindeki belirtilen malzemelerle (malzeme temini ve işçilik dahil) belirtilen işin Birim Fiyat Esaslı Anahtar Teslim yapılması işidir.

Kanal kazısından çıkan fazla malzeme Bölge’nin belirleyeceği Söke OSB alanı sınırları içerisindeki döküm alanına sevk edilecektir.

Sözleşme konusu işlerin yapımını ilgilendiren tüm konulardaki teknik şartlarda TEDAŞ ilgili Teknik Şartnamesi, TEDAŞ malzeme şartnamesi ve ilgili diğer şartnamelere uyulması esastır.

   Söke OSB’ nin KDV istisnasından yararlanacak şekilde Yatırım Teşvik Belgesi bulunmaktadır. YTB ekindeki global listede yer alan KDV muafiyeti bulunduğu için YÜKLENİCİ’ ye bu malzemeler için KDV ödenmeyecektir. Ayrıca 27.03.2018 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 30373 Sayılı(2.Mükerrer)’a göre tüm yatırım KDV’den istisna olup KDV ödenmeyecektir. 

     b. Miktarı                                            

Sözleşme eki Birim fiyat Cetvelinde detayı verilen Elektrik Dağıtım Şebeke İşleri Altyapı Kablolama Yapım İşi kapsamındaki kablolama,borulama miktarıdır.

     c. Yapılacağı Yer          : Söke OSB Alanı içi

     d. İşe Başlama Tarihi                               : Sözleşmenin imzalandığının BÖLGE tarafından

                                                               YÜKLENİCİ’ nin kendisine veya tebligat için

                                                                gösterdiği adrese tebliğ tarihini izleyen günden

                                                                itibaren üç (3) iş günü içinde.

 

e. İşin Süresi                                          : Yer tesliminden itibaren

                                                                 yüz (100) takvim günü

 

3.   İHALENİN

a.    Yapılacağı Yer                                 : Söke OSB İdari Binası

b.    Son Teklif Verme Tarih ve Saati : 30.05.2018 Çarşamba Saat : 16.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler kapsamlı olarak ihale dokümanlarında açıklanmıştır.

5.    İsteklilerin ihale konusu işlere uygun veya benzer iş deneyim belgelerini sunmaları zorunludur.

     İş deneyim belgelerinde, tutar ile birlikte ihale konusu iş için ihale dokümanlarında tahmini olarak belirtilen ana iş kalemi için verilen iş miktarlarının en az % 70' ini yürütmüş, yönetmiş veya denetlemiş olma şartı aranacaktır.

 

6.    İsteklilerden sözleşme süresi boyunca iş başında

a. 1 adet Elektrik Mühendisi ( en az 3 yıl benzer işlerde mesleki deneyime sahip),

c. 1 Adet Topoğraf ( en az 3 yıl saha ölçüm işlerinde mesleki deneyime sahip) ve

d. 1 Adet Formen (en az 3 yıl benzer işlerde mesleki deneyime sahip)

bulundurması zorunludur.

 

7.    İşin yapılabilmesi için gerekli olan asgari tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman sayıları ve niteliklerini işin süresi de göz önünde bulundurarak İstekli kendi belirleyecek ve belgelerini ihale dokümanında belirtildiği şekilde sunacaktır.

8.    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9.    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

10. İhale dokümanı, Söke OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 Söke / AYDIN adresinde bulunan SÖKE Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde veya Bölgenin web sayfasında (www.sokeosb.org.tr) görülebilir.

11. İhaleye katılabilmek için İsteklilerin bin (1000) Türk Lirasıkarşılığında aynı adresten İhale Dosyasını, dosya satın alındı belgesi karşılığı ( CD ortamında ) satın almaları zorunludur.

12. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar yukarıdaki adrese elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

13. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif sabit birim fiyat şeklinde verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat esaslı anahtar teslim sözleşme imzalanacaktır.

14. İsteklilerin, Keşif Cetvelini doldurup kaşeli imzalayarak Teklif Mektubu ekinde sunmaları zorunludur.

15. İstekliler Keşif Cetveli sonundaki toplam bedelin % 3 ‘ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

          a) Tedavüldeki Türk parası.

          b) Bankalar tarafından verilen limit içi teminat mektupları.

 

16. Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılan işlerin bedelinin % 10’ u oranında tutar, hakediş ödemeleri sırasında nakit teminat kesintisi olarak tutulacak ve ilgili hak edişin % 90’ı ödenecektir.

Bu nakit teminat kesintisi, tüm iş ve imalatların tamamlanıp test ve kontrolleri yapılarak kesin hak edişin düzenlenmesi ve BÖLGE’ ye teslim ve onayından sonra YÜKLENİCİ’ ye ödenecektir. Teminat kesintisi, işin devamı süresince banka teminat mektubu veya teminat çeki karşılığında dahi olsa serbest bırakılmayacaktır.

     17. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren otuz (30) gündür. Bu süre

           En fazla otuz (30) gün daha uzatılabilir.

18. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

19. İlan metni duyuru ve bilgi amaçlı olup İhale Dokümanı ile arasında farklılık olması durumunda İhale Dokümanı esastır.

20. SÖKE Organize Sanayi Bölgesi Kamu İhale Kanununu ve ilgili mevzuatlara tabii olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta tamamen serbesttir.

21. BÖLGE’mize daha önceden ayıplı iş yapan veya BÖLGE ’miz ile yapılan sözleşme taahhüdünü yerine getirmeyen, eksik iş yapanlar ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler geçersiz kabul edilecektir.

22. SGK vergi borcu olanlar ihaleye katılamazlar, verdikleri teklifler geçersiz kabul edilecektir.

23. Kesin Teminat Sözleşme bedelinin % 6 ‘ sıdır.

          a) Tedavüldeki Türk Parası veya

          b) Bankalar tarafından verilen limit içi banka teminat mektupları ( teyitli )

          c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

     24. İş bu ihale ilanı, Söke Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun 18.05.2018 tarih ve 552 sayılı toplantısında alınan kararına istinaden çıkarılmıştır.

 

SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

 

SÖKE OSB ALTYAPI KABLOAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

STANDART FORMLAR

ÖZEL ve GENEL İDARİ ŞARTNAME

SÖKE OSB ALTYAPI KABLOLAMA KEŞİF CETVELİ 

SÖZLEŞME TASLAĞI

PROJELER

Başkanımız

MEHMET DEMİREZER

Linkler